Asortyment / G±bki malarskie

 
 G±bka malarska
standart
 Nr. art.  rozmiar  opakowanie  kod kreskowy
standart: d=40
g04
4 cm
20
5903263621461
g07
7 cm
20
5903263621478
g12
12 cm
10
5903263621485
g17
17 cm
10
5903263621492
 G±bka malarska
niestandart
 Nr. art.  rozmiar  opakowanie  kod kreskowy
niestandardowa: d=35mm
g04x35
4 cm
20
5903263622970
g07x35
7 cm
20
5903263622987
g12x35
12 cm
10
5903263621515
g17x35
17 cm
10
5903263621614
niestandardowa: d=50mm
g12x50
12 cm
10
5903263621539
g17x50
17 cm
10
5903263621638
niestandardowa: d=60mm
g12x60
12 cm
10
5903263621553
g17x60
17 cm
10
5903263621652
 G±bka malarska
zaokraglone
 Nr. art.  rozmiar  opakowanie  kod kreskowy
zaokr±glony jednostronnie: d=40
g12z1
12 cm
10
5903263621706
g17z1
17 cm
10
5903263621713
zaokr±glony dwustronnie: d=40
g12z2
12 cm
10
5903263621720
g17z2
17 cm
10
5903263621737
 G±bka malarska do struktury - wkład
Ministruktury
 Nr. art.  rozmiar  opakowanie  kod kreskowy
G S-04
4 cm
20
5903263621126
G S-07
7 cm
20
5903263621133
G S-12
12 cm
10
5903263621140
G S-17
17 cm
10
5903263621157
 FLOCK - wkład
Fl
 Nr. art.  rozmiar  opakowanie  kod kreskowy
FL04
4 cm
20
5903263621232
FL07
7 cm
20
5903263621249
FL12
12 cm
10
5903263621256
FL17
17 cm
10
5903263621263
Zaokr±glony jednostronnie:
FL12z1
12 cm
10
5903263623458
FL17z1
17 cm
10
5903263623465
Zaokr±glony dwustronnie:
FL12z2
12 cm
10
5903263620273
FL17z2
17 cm
10
5903263620280